Peruspalvelut kunnassa kunnossa?

Peruspalvelut kunnassa kunnossa?

Merkittävä joukko mielenterveyden oireista kärsiviä lapsia ei saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan erikoissairaanhoitoon, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä Kelan kanssa tekemä raportti.

Lue yhteenveto raportista 

Erikoissairaanhoitoon mielenterveysoireiden vuoksi ohjautuvien 5–12-vuotiaiden lasten määrä on lisääntynyt 22 % vuodesta 2011 vuoteen 2015, kertoo raportti. Päädiagnoosina lapsilla oli useimmiten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, käytöshäiriö, ahdistuneisuus- ja muut tunnehäiriöt, masennus ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt sekä autismikirjon häiriöt. Poikia ohjautui erikoissairaanhoitoon yli kaksi kertaa tyttöjä enemmän.

– Meillä ei ole mitään näyttöä, että lasten mielenterveysoireet olisivat lisääntyneet Suomessa, vaikka asiasta puuttuukin kattava tuore tieto, arvioi THL:n ylilääkäri Päivi Santalahti.

– Terveydenhuollon oma toiminta on luontevin selitys, miksi erikoissairaanhoitoon ohjautuminen on lisääntynyt.

Erikoissairaanhoitoon ohjautumisessa oli raportin mukaan merkittäviä alueellisia eroja. Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lapsipotilaiden ja tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosien suhteellinen määrä vaihtelee alueellisesti. On ilmeistä, etteivät lapsiperheiden mielenterveyspalvelut toteudu yhdenvertaisesti.

Raportin mukaan lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköillä oli käytettävissä vaihtelevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Samoin hoito- ja kuntoutusmenetelmät vaihtelivat eri puolilla maata. Vaikuttaviksi tiedettyjä hoitomenetelmiä ei ole yhdenvertaisesti saatavilla lasten asuinpaikasta riippumatta.

Peruspalveluissa tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä. Lasten, joilla on erityinen riski mielenterveyshäiriölle, kuten oppimishäiriö, tulisi saada yhdenvertaisesti vaikuttavaa tukea asuinpaikasta riippumatta.

Raportti perustuu terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritietoihin sekä 63 haastatteluun, johon vastasivat sairaanhoitopiirien ylilääkärit ja eri puolelta Suomea poimittujen erikokoisten kuntien terveyskeskuslääkäreitä sekä perheneuvoloiden ja lastensuojeluyksikköjen johtajia. Raportin rahoitti Kela ja tiedotti siitä kotisivuillaan 8.1.2018.

Kelan raportointi: